REGULAMIN KONKURSU „USTA SĄ DLA MNIE…”

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest SASKA CLINIC Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Saska 6A, 03-968 Warszawa, NIP: 7262668783 oraz Teoxane Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 30, 00-450, Warszawa, NIP: 5252722327.
 2. Fundatorem konkursu jest firma Teoxane Polska oraz Saska Clinic.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.instagram.com/saska_clinic_dr_radziejewska/ (zwanej dalej“Fanpage”).

 

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.
 3. Konkurs trwa od 29.12.2021 do 05.01.2022 do godziny: 23:59
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 13.01.2022 za pośrednictwem FanPage w wiadomości prywatnej.
 5. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.

 

Zadanie konkursowe:

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu Instagram Stories lub posta ze zdjęciem ust w noworocznej/sylwestrowej odsłonie, np. w formie selfie oraz z rozwinięciem zdania „Usta są dla mnie…”. Rozwinięcie zdania powinno znajdywać się na tym samym Instagram Stories, które ukazuje zdjęcie ust lub w opisie w przypadku publikacji posta. Publikacja powinna zawierać oznaczenie profilu @saska_clinic_dr_radziejewska oraz profilu @teoxane.polska.
 2. Pracownicy firmy Organizatora oraz firma Teoxane Polska wybiorą jedną osobę, której publikacja będzie najbardziej kreatywna, w ten sposób zostanie wyłoniona jedna osoba, która otrzyma nagrodę główną w prezencie od Saska Clinic w postaci zabiegu modelowania ust wykorzystującego jedną ampułkę wybranego przez lekarza Saska Clinic preparatu firmy Teoxane o pojemności 1 ml.
 3. Wyłoniona osoba zostanie powiadomiona o nagrodzie głównej i warunkach jej odbioru za pośrednictwem serwisu Instagram.

 

Nagroda:

 1. Nagrodą w organizowanej promocji jest zabieg modelowania ust wykorzystujący jedną ampułkę wybranego przez lekarza Saska Clinic preparatu firmy Teoxane o pojemności 1 ml.
 2. Nagrodę można odebrać w Saska Clinic.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.03.2022 . Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz wykonanie zdjęć przed i po zabiegu, które wykorzystane będą na oficjalnych profilach organizatora na social media (Instagram, Facebook) oraz na stronie www kliniki www.radziejewska.pl.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

 

Reklamacje:

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe:

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję co następuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest SASKA CLINIC Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibą w Warszawie tel: 600 888 988, email: info@radziejewska.pl.
 • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie promocji, wyłonienie zwycięzcy i przyznanie nagrody.
 • Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust 1 lit f) RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych skutkuje niemożnością udziału w konkursie.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez rok od dnia zakończenia konkursu.
 • Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Pytania związane z ochroną danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych - p. dr Iwona Radziejewska-Choma, ul. Saska 6a lok. 4 03-968 Warszawa.