REGULAMIN KONKURSU NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ URODY

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest SASKA CLINIC Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Saska 6A, 03-968 Warszawa, NIP: 7262668783.

2. Fundatorem konkursu jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/drradziejewska (zwanej dalej“Fanpage”).

 

Warunki uczestnictwa:

 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Konkurs trwa od 09.09.2021 do 23.09.2021 do godziny: 23:59

8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 06.10.2021 za pośrednictwem FanPage w wiadomości prywatnej.

9. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook.

 

Zadanie konkursowe:

 

10. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i pozostawieniu odpowiedzi w formie komentarza pod postem konkursowym, odpowiadając na pytanie „Jak wyglądają Twoje wrześniowe rytuały na regenerację skóry po lecie?”.

11. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej pomysłowy oraz efektywny, w ten sposób zostanie wyłoniona jedna osoba, która otrzyma nagrodę główną w prezencie od Saska Clinic w postaci indywidualnie dobranego zabiegu regeneracyjnego na twarz. Wyłoniona osoba zostanie powiadomiona o nagrodzie głównej i warunkach jej odbioru za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie.

 

Nagroda:

 

12. Nagrodą w organizowanej promocji jest indywidualnie dobrany zabieg regeneracyjny na twarz.

13. Nagrodę można odebrać w Saska Clinic.

14. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.11.2021 . Po tym terminie nagroda traci ważność.

15. Nagrodę należy wykorzystać nie później niż do dnia 31.11.2021.

16. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

19. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

 

Reklamacje:

 

20. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.

21. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

22. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.

23. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe:

 

24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

25. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję co następuje:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych jest SASKA CLINIC Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibą w Warszawie tel: 600 888 988, email: info@radziejewska.pl.
  • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie promocji, wyłonienie zwycięzcy i przyznanie nagrody.
  • Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust 1 lit f) RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych skutkuje niemożnością udziału w konkursie.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez rok od dnia zakończenia konkursu.
  • Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Pytania związane z ochroną danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych - p. dr Iwona Radziejewska-Choma, ul. Saska 6a lok. 4 03-968 Warszawa.