KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SASKA CLINIC Sp. z o.o. ul. Saska 6a lok 4, 03-968 Warszawa. Z administratorem można skontaktować się drogą telefoniczną pod numerem 600-888-988 oraz drogą mailową wysyłając wiadomość na adres inspektor@radziejewska.pl.

Administrator z należytą starannością dobrał i zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronię przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawnych
 2. Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 3. Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 4. Wystawienia na państwa życzenie faktury VAT– na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 5. Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:

 1. Osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
 2. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora;
 3. Osoby zobowiązane do kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę;
 4. Biuro Rachunkowe;
 5. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej;
 6. Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
 7. Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Posiada Pan/Pani prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, w tym poprawiania i uzupełniania;
 2. Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń. W przypadku świadczeń kosmetycznych wykonywanych przez kosmetologa podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji celu, jakim jest wykonywanie świadczeń kosmetycznych. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania usług. Podanie numeru telefonu, adresu e mail jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających.

Podstawy upoważniające Klinikę do przetwarzania danych osobowych:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
  w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.2.
 2. Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.3.
 3. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
 4. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.
 5. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w przypadku świadczeń kosmetycznych wykonywanych przez kosmetologa w celu wykonania usług kosmetycznych;
 6. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty.
 7. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
 8. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny).